Omställningsstöd klarnar något

Skatteverket som beslutar om anstånd

Vi har fått fler detaljer kring det omställningsstöd som är tänkt att börja gälla 1 juni. Bland annat en ganska klar definition av ”fasta kostnader”.

Vem får söka omställningsstöd?

Krav

 • De som tappat 30% nettoomsättning mellan mars-april 2019 jämfört med mars-april 2020 får söka omställningsstöd.
  • Det är nettoomsättning i Sverige som räknas
   • Sålda tjänster/varor i normala verksamheten
   • Hänförliga till verksamhet som bedrivs i Sverige
   • Finansiella instrument (t.ex. aktier) räknas inte med
   • Eventuellt hyresstöd räknas i in nettoomsättningen
  • Det är omsättning hänförlig till perioden (periodiserad)
 • Måste ha haft minst 250 tkr i omsättning (på hela året) under det räkenskapsår som slutade 2019.
 • Måste ha F-skatt
  • Gäller alltså både aktiebolag och enskild firma med F-skatt
  • Undantag med F-skattekrav för vissa stiftelser, ideela föreningar och trossamfund
 • Om stödet är över 100 tkr måste revisorsintyg bifogas
  • Yttrande kan i undantagsfall krävas även vid lägre belopp

Förbud

 • Ingen värdeöverföring (t.ex. utdelning) till ägarna får ha gjorts eller beslutats om under perioden mars 2020 – juni 2021.
  • Gäller även moderföretag i koncern
  • Ska vara näst intill uteslutande på grund av Coronakrisen
 • Företaget får inte vara på obestånd
  • Skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • Skatteskulder hos Kronofogden
 • Företrädare får inte ha näringsförbud
 • Företag får inte höra hemma i eller vara i samma koncern som företag hemmahörande i stat som EU eller OECD har bedömt vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet.
 • Företaget får inte vara begränsat skattskyldig utan fast driftställe

Vilka är mina fasta kostnader?

Ingår

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut
 • förbrukning av vatten och el (undantag för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • försäkringar
 • utfodring av djur inom jord-och vattenbruksverksamhet
 • franchiseavgifter
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns-och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Fasta avgifter – ej delar som beräknas utifrån t.ex. försäljningsvolym

Ingår INTE

 • ”Kostnader som kan undvikas genom åtgärder som skäligen kan krävas vid plötslig nedgång.”
 • Personalkostnader
 • Redovisning- och revisionskostnader
 • Material och råvaror
 • Underentreprenörer och annat legoarbete
 • Marknadsföring

Hur mycket får man?

 • Du får max 75% av dina fasta kostnader
  • Se nedan för definition av fasta kostnader
 • Formeln ser ut så här
  75% x omsättningstapp x fasta kostnader mars-april 2020
  • Omsättningstapp är alltså hur mycket omsättningen minskade procentuellt mellan mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019.
  • Fasta kostnader definieras nedan.

Måste man ställa om?

 • Nej verkar vara svaret. Inget krav på omställning har konkretiserats i alla fall.
 • Troligen är det snarare sedvanligt politiskt ordval eftersom oppositionen krävde ett ”omsättningsstöd” så ville man inte ge dem poäng utan kallade det omställningsstöd.

Hur ansöker man?

Skatteverket sköter stödet

 • Sök senast 31 augusti
 • Ansökan görs elektroniskt på ett fastställt formulär
 • Utbetalning via Skattekontot

Ansökan ska innehålla…

 • Redogörelse av minskade nettoomsättningen
  • Minskning i belopp och procent
  • Orsak vad minskning beror på
 • De fasta kostnader som man söker stöd för
 • Revisorsintyg för stöd över 100 tkr
 • Övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva

Kan man få betala tillbaka?

 • Felaktigt utbetalda belopp orsakar återbetalningsskyldighet
  • Kan upptäckas vid efterkontroll
  • T.ex. om man angivit för högt omsättningstapp
 • Skatteverket kan komma att göra kontrollbesök i lokalerna
 • Falska uppgifter i ansökan kan leda till fängelsestraff och företagsbot

Relaterade artiklar

1: Regeringens Coronastöd

En genomgång av det förslag till stödpaket som regeringen lade fram igår 19 mars 2020. Det inkluderar åtgärder kring sjukpenning, korttidspermittering samt anstånd med skatter. Allt för att hjälpa företagare och anställda klara sig genom krisen.

Learn More
Skatteverket som beslutar om anstånd

Anstånd skatteinbetalning förlängning beslutas 5 februari

Regeringen har föreslagit en förlängning av befintliga anstånd med skatteinbetalningar, likväl som ett utökning. Beslut fattas 5 februari.

Learn More

Slussarna är nu öppna

Nu kan vi börja ansöka om korttidspermittering hos tillväxtverket. Länken nedan leder till den ansökningssidan: https://tillvaxtverket.se/veta Där finns ett simpelt webbtest man kan ta, där man egentligen bara visar att man har förstått reglerna och uppfyller villkoren. Annars är ansökan enkel:1 – Fyll i Tillväxtverkets Excelmall för att beräkna stödet2 – Fyll i ansökan (webbformulär) […]

Learn More

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *