Avveckla aktiebolag

Vad är avveckling?

Att avveckla ett aktiebolag innebär att bolaget upplöses och upphör att existera. Det finns två sätt att avveckla ett aktiebolag: frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Frivillig likvidation är när bolagets ägare beslutar att avveckla bolaget och anmäler det till Bolagsverket. Tvångslikvidation är när Bolagsverket eller en borgenär begär att bolaget ska avvecklas på grund av att det inte uppfyller vissa krav, till exempel att ha en styrelse eller en revisor. I båda fallen utses en likvidator som ansvarar för att avsluta bolagets verksamhet, betala dess skulder och fördela eventuella tillgångar bland ägarna.

Hur går det till?

En frivillig avveckling av ett aktiebolag innebär att bolaget upplöses och dess tillgångar fördelas mellan aktieägarna. För att genomföra en frivillig avveckling krävs följande steg:

 1. Beslut om avveckling. Aktieägarna måste fatta ett beslut om att avveckla bolaget på en bolagsstämma. Beslutet måste antingen vara enhälligt eller stödjas av minst två tredjedelar av de röstande och de röster som företräder aktierna på stämman.
 2. Anmälan till Bolagsverket. Bolaget måste anmäla beslutet om avveckling till Bolagsverket inom en månad från bolagsstämman. Anmälan ska innehålla en kopia av protokollet från stämman, en förteckning över bolagets tillgångar och skulder samt en revisionsberättelse om bolagets ekonomiska ställning.
 3. Utnämning av likvidator. Bolagsverket utser en likvidator som ska sköta avvecklingen av bolaget. Likvidatorn kan vara en eller flera personer som är behöriga att företräda bolaget, till exempel en styrelseledamot eller en revisor. Likvidatorn ska anmäla sitt uppdrag till Bolagsverket och skicka en kopia av anmälan till Skatteverket och Kronofogden.
 4. Likvidation av bolaget. Likvidatorn ska betala bolagets skulder, sälja dess tillgångar och fördela eventuellt överskott mellan aktieägarna. Likvidatorn ska också upprätta en likvidationsredovisning som visar hur avvecklingen har gått till och hur överskottet har fördelats. Likvidationsredovisningen ska granskas av en revisor och godkännas av aktieägarna på en slutlig bolagsstämma.
 5. Avregistrering från Bolagsverket. När likvidationen är klar ska likvidatorn anmäla detta till Bolagsverket och begära att bolaget avregistreras. Anmälan ska innehålla en kopia av protokollet från den slutliga bolagsstämman, likvidationsredovisningen och revisionsberättelsen. Bolagsverket kontrollerar att alla krav är uppfyllda och avregistrerar sedan bolaget från registret.

Varför tar det så lång tid?

Att avveckla ett aktiebolag är en process som kan ta olika lång tid beroende på bolagets situation och omständigheter. En normal avveckling tar cirka sex till nio månader, men det kan vara både kortare och längre. Det finns flera steg som måste genomföras innan bolaget kan upplösas, till exempel att upprätta en avvecklingsplan, skicka in en avvecklingsanmälan till Bolagsverket, betala skulder och skatter, fördela eventuellt överskott till aktieägarna och lämna in en slutredovisning. Om bolaget har komplicerade affärer eller tvister kan avvecklingen ta längre tid eller kräva juridisk hjälp.

Snabbavveckla aktiebolag

Snabbavveckling är helt enkelt att sälja bolaget och låta någon annan ta hand om den långa och tråkiga avvecklingen. Detta är oftast det absolut enklaste sättet att “lägga ned” ett aktiebolag.

För att snabbavveckla ett aktiebolag måste bolaget uppfylla vissa villkor, till exempel att det inte har några skulder eller tillgångar, att det inte har några anställda eller verksamhet och att det har lämnat in alla deklarationer och årsredovisningar. Snabbavveckling är ett enklare och ofta billigare sätt att avsluta ett aktiebolag än att likvidera det.

Vad kostar Snabbavveckling

De flesta aktörer på marknaden tar 10.000-12.000 tkr enligt vår erfarenhet, medan vi själva valt att lägga oss på 9.000-11.000. Var i prisspannet vi hamnar beror bl.a. på bolagets tidigare storlek, skulder och tillgångar, samt annan historik.

Priset erläggs genom att du säljer aktierna i bolaget som ska avvecklas, med en “rabatt” motsvarande arvodet. Det betyder att om priset är satt till 9.000 kr och du har 50.000 kr på aktiebolagets bankkonto, och inga andra skulder eller tillgångar, så får du 41.000 kr betalt för dina aktier.

Vad är fördelen med Snabbavveckling

Fördelarna är många:

 • Du slipper handlägga hela processen som kan ta upp till nio månader själv
 • Det kan bli billigare än att göra det själv
 • Du får betalt direkt när du säljer aktierna, istället för att vänta 7-9 månader tills bolaget är avvecklat
 • Men framförallt – du slipper all formalia och allt meck som avvecklingen faktiskt innebär

Hur går det till i praktiken

 1. Kontakta oss på info@ekonomihjalpen.se med rubriken “Avveckla aktiebolag” samt balans- och resultatrapport för bolaget.
 2. Om bolaget först behöver tömmas (det vill säga om det finns tillgångar och skulder kvar, utöver pengar på bankkontot och någon skatt som ännu inte förfallit) så går vi igenom det. Efter det är tömt ska det också bokföras till dags datum så Balans- och Resultatrapporterna är dagsfärska.
  Vi kan hjälpa till med detta och debiterar i så fall bara för de timmar som vår hjälp behövs.
 3. När bolaget väl är tömt så får ni en offert på avveckling. Den motsvarar bolagets tillgångar (pengar på kontot minus ev. skatteskuld) minus arvodet.
 4. När offerten är accepterad upprättas och signeras köpeavtal samt andra nödvändiga dokument.
 5. Därefter lämnas bolaget med all redovisning (bokföringspärmar, SIE-filer från bokföringsprogram, etc.)