1: Regeringens Coronastöd

En genomgång av det förslag till stödpaket som regeringen lade fram igår 19 mars 2020. Det inkluderar åtgärder kring sjukpenning, korttidspermittering samt anstånd med skatter. Allt för att hjälpa företagare och anställda klara sig genom krisen.

Observera – mycket information har kommit ut och förtydligats sedan denna podd släpptes. Se poddavsnitt nummer sex för en uppdaterad sammanfattning!

Detta avsnitt förklarar dock flera aspekter i detalj och är huvudsakligen korrekt.

Målet med denna podd

 • Gå igenom de beslutade förslagen
 • Förklara vad som kan vara till nytta för företagare respektive anställd
 • Bredare tips hur vi kan agera kommer i nästa podd

Förslag kontra beslut

 • Beslut taget 19 mars om slutligt förslag.
 • Formellt beslut tas 6 april (därav datumet 7 april i vissa åtgärder)
 • Riksdagen är enig så det kommer gå igenom med all sannolikhet

Sjukpenning

Hur sjukpenning normalt fungerar

 • Dag 1 är karensdag = ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare
 • Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)
 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras
 • Dag 14+ = Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting
 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer

Karensavdrag slopas

 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden
 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar
 • Gäller från 11 mars – kan söka retroaktivt
 • Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning

Slopat krav på läkarintyg

 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen
 • Slopandet gäller från 13 mars
 • Upphör när regeringen så säger
 • För att avlasta sjukvården

Sjukpenning till egenföretagare

 • Enskilda firmor och Handelsbolag – Privatpersoner med F-skatt
 • Normalt 7 karensdagar (faktiskt bättre än om man har AB där man får ”betala sig själv” i 14 dagar)
 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar
 • Samma period 11 mars-31 maj

Ersättning för sjuklönekostnader

 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader
 • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad
 • Får tillbaka ett belopp på våren året efter
 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj
 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten
 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete

 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete
 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten
 • Syftet att inte behöva säga upp personal
 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt

Villkor för godkännande

 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll
 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas
 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt)
 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)
 • Företag får inte godkänt om de…:
  • är på obestånd
  • har förfallna skatteskulder
  •  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning
  •  har näringsförbud
  • är under rekonstruktion

Avtal om korttidspermittering

 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)
 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet
 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera
 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen

Anställda som omfattas

 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner
 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”
 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser
 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser
 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej
 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll
 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform
 • Även de med anställnings-subventioner
 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade! (mer nedan)

Arbetstidsminskning

 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd:
  • 20%
  • 40%
  •  60%
 • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt

| Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat
| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%
| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%
| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45%

 • Exempel:
  • Lön 30.000 kr
  • Minskar arbetstid med 60%
  •  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr
  •  Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr
  •  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr
  •  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr
  •  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr
  •  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr
  •  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%
  •  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar

Lönetak

 • Lönetak = 44.000 kr
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr

Beräkning av preliminärt stöd (formel)

 • Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras
 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)
 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)
 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden
  • Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot
 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd
  • Lön 30.000 kr
  •  Arbetstidsminskning = 60%
  •  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%
  •   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr

Tidsperiod

 • Stödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår

Ansökan och utbetalning

 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket
  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars
  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för
  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka
 •  Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar

Avstämning

 • Avstämning sker var tredje månad
  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?
  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå
  •  Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket
  •  Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre
  •  Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet

Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd

 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt)
 • Arbetsgivarskatter
 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms)
 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt
 • Max ett års anstånd
 • Gäller perioderna januari – september 2020
 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas
 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit

Anståndsavgift

 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3%
 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto

Inget för ”oseriösa företag”

 • Bara för företag som…
  • inte misssköter sin ekonomi
  • inte har stora skatteskulder

Ikraftträdande

 • 7 april
 • Från 7 april kan Skatteverket bevilja anstånd
 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020

Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen AB
www.ekonomihjalpen.se
08-798 61 00
info@ekonomihjalpen.se

Relaterade artiklar

4: Regeringens andra paket

En genomgång av regeringens ”andra” stödpaket som är riktat mer mot småföretagare. Därtill en del nyheter och förtydliganden som kommit ut kring det första stödpaketet som vi talade om i avsnitt 1 av denna podd.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

10 Vilka Corona-stöd gäller fortfarande?

En genomgång av vilka stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller, och vilka som föreslås förlängas i någon form.

Learn More

10: Vilka Coronastöd gäller fortfarande?

En överblick över de stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller. Vi tar också upp vilka åtgärder som föreslås förlängas i det förslag som kom 9 november 2020.

Learn More

3 kommentarer

 1. Familjeföretag dubbelt förfördelade – korttidspermitering gäller inte familj
  Om båda makar och barn jobbar i familjeföretag finns ingen inkomst alls i familjen

  Attskjuta upp moms o skatt till hög ränta är ingen lösning om årets intäkter uteblir

  1. Helt rätt Anki!

   Om hela familjen är egenföretagare som tillhör de mest drabbade branscherna (såg att ni hade restaurang) så slår det riktigt hårt. Tanken med att exkludera ”ägarna” är både tuff men till viss del förståelig. Man behöver dra gränser någonstans i bidragsutgivning, för att inte systemet ska kunna utnyttjas till max. Det finns en inte oansenlig del ägare som har kunnat ta bra lön och utdelning, och därför inte lider samma nöd som majoriteten av anställda skulle göra. Men som du och jag vet är det inte verkligheten för en stor mängd småföretags-ägare.

   Det finns ju sjukskrivning från 1 april, där staten bekostar hela sjuklönen. Nu måste vi ju också vara med på att ”bara ha hosta” är en sjukdom vi behöver stanna hemma för. Och sjukskrivningen gäller även ägare. Likaså VAB om man har barn som måste stanna hemma från skolan för att de är sjuka eller för att skolan är stängd. Är man två föräldrar (så båda inte kan ta VAB) så måste man ju komma ihåg att om den ena är hostig så behöver hen kanske avvika från huset, så hen inte kan ta VABen. Då får den ena föräldern sjuklön och den andra VAB, förutsatt att Försäkringskassan godkänner.

   Sedan är dags att vi vänder oss uppåt i näringskedjan och talar med kanske framförallt vår hyresvärd. Att få en reducerad hyra i två månader måste vara ett MYCKET BÄTTRE alternativ än att fakturera hyra som till slut inte kommer betalas, leder till konkurs, leder till tom lokal och flera månaders tappad hyra istället – plus JÄTTEMYCKET bekymmer med avhysning, indrivning, krav på konkursbo, etc. Om man får hyresvärden att förstå det, så är det en JÄTTEBRA affär för dem att sänka hyran markant (kanske t.o.m. efterskänka) i ett par månader.

   Vi är alla människor i samma båt, och måste hjälpa varandra klara denna puckel. Min tro är att vi kommer få dra åt svångremmen under lång tid framöver.

   Hoppas verkligen att ni finner en väg genom det här – kämpa hårt och smart varje dag!

   /Robert

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *