Företagarbloggen

Elstöd till företag, med flera (september 2023)

Vad är elstöd till företag

Nu i maj 2023 beslutades också om elstöd till företag som uppfyller vissa villkor. Detta som kompensering för de höjda elkostnader de haft under perioden oktober 2021 till september 2022.

Många av oss som privatpersoner har ju fått elstöd under det gånga året. Det har betalats ut av Försäkringskassan i februari 2023 och de flesta av oss har inte behövt göra något för att erhålla detta stöd. Detta elstöd beslutades av regeringen redan 2022.

Men för juridiska personer (företag med flera) så fungerar det lite annorlunda än för privatpersoner. Dels är det Skatteverket som hanterar utbetalningen istället för Försäkringskassan, dels är det lite andra villkor för att erhålla stödet och dels måste vi som företag aktivt ansöka om elstödet för att erhålla det.

Hur stort är elstöd till företag

Detta avgörs av elförbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag i Elområde 3 (se nedan) får 50 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i Elområde 4 erhåller 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Det finns dock ett tak på maximalt 20 miljoner kronor per företag. Om företaget skulle ingå i en koncern så gäller detta tak koncernen i sin helhet.

Vilka kan få elstöd

Juridiska personer

Det är bara juridiska personer (öretag, föreningar, etc.) som kan få detta elstöd och inte fysiska personer (vi som privatpersoner). De som kan söka inkluderar alltså:

 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Föreningar
 • Trossamfund
 • Stiftelser
 • Bostadsrättsföreningar

Sedan finns det lite mer udda såsom dödsbon efter näringidkare eller fysiska personer som bedrivit närgsverksamhet men lagt ned efter 17 november 2022, men vi hänvisar de av oss som vill läsa mer om dessa till Skatteverkets hemsida.

I texten nedan kommer vi använda ordet “företag” men det gäller alltså även föreningar, med flera.

Elområde 3 och 4

Det är bara företag i Elområde 3 och 4 som kan få detta stöd. Som vi ser på kartan nedan så är Elområde 3 och 4 väldigt grovt sett Stockholms län och söderut. Och när vi säger att det är företag i dessa regioner, så avser vi att uttagspunkten ska vara i dessa områden. Det kan alltså vara ett företag i Sundsvall som har en fabrik i Skåne, som då erhåller stöd för just den förbrukningen eftersom Skåne tillhör Elområde 4, trots att företaget i sig tillhör exkluderade Elområde 2.

Bild som visar elområden i Sverige
Bild lånad från Elområden (vbenergi.se) där ni kan läsa mer om våra elområden

Relevant elnätsavtal

Det är en förutsättning för att få stödet, att det fanns ett giltigt elnätsavtal per 17 november 2022. Om man tecknat ett avtal efter 17 november 2022 kan man alltså inte ansöka om stödet.

Det är också så att om man hade ett fastprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022 och fortfarande gällde med samma pris 24 februari 2023, så är man heller inte stödberättigad. Detta för att man vill bara att stödet går till de som drabbats negativt av de högre energikostnader som kriget i Ukraina medfört.

Inte på “obestånd”

Företag som har skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden kommer att exkluderas och inte erhålla stöd. Inte heller företag som är i likvidation eller försatta i konkurs.

Hur ansöker man om elstöd till företag

Det är Skatteverket som ansvarar för och betalar ut elstödet. Det är alltså hos Skatteverket som vi kommer att ansöka. Det har varit möjligt att ansöka sedan 30 maj 2023.

Man gör ansökan via Skatteverkets e-tjänst “Ansök om elstöd till Företag”.

Utse ombud

De företag (återigen inklusive föreningar, enskilda firmor, etc.) som har någon som tecknar firman ensam, är automatiskt behöriga att själva söka stödet.

De företag där firman tecknas av flera i förening (t.ex. hela styrelsen eller två i styrelsen i förening) måste däremot gå in på Skatteverkets hemsida och utse ett ombud som då får den behörigheten. Då måste man väl inloggad på tjänsten dels utse vem som ska vara ombud och dels vilka andra som ska signera. Sedan får man kontakta de övriga som ska signera, så att de loggar in på Skatteverket och skriver under ombudsansökan.

Observera att det inte räcker med behörigheten Deklarationsombud, utan man måste ha den specifika behörigheten som heter “Elstöd företag”

Ansökan om sådant ombud görs på Anmälan e-tjänster – Behörigheten “firmatecknare” eller “ombud” (SKV 4801) | Skatteverket

Senast 25 september

Ansökan måste vara inlämnad till Skatteverket senast den 25 september.

Utbetalning

Skatteverket kommer sätta in pengarna på företagets skattekonto. Skulle företaget ha en skuld på skattekontot kvittas den mot skulden, annars betalas överskottet ut, förutsatt att man angivit utbetalningskonto sedan tidigare och därtill inte begärt utbetalningsspärr.

Hur lång tid det tar innan man erhåller stödet är oklart men Skatteverket skriver att deras “ambition är att hantera ansökningarna och betala ut pengarna så snart vi kan”.

Exempel på ansökan

Steg 1 – Välj “Ansök om elstöd till företag”
Steg 2 – Besvara frågor

Nu kommer en rad frågor i olika sektioner där man får intyga olika saker som bekräftar huruvida företaget är berättigat till elstöd.

De flesta punkter är enkla och självförklarande men följande punkter kan vara värda att notera:

 • 1.02 – Elslutkund är man förenklat sett om man är den som köper elen direkt från en el-leverantör (som t.ex. Vattenfall). Ett fastighetsbolag kanske inte förbrukar elen själv utan “säljer” den till sina hyresgäster, men räknas i detta samman hang som “elslutkund” och ska därför svara “Ja”.
 • 1.03 – Fastprisavtal måste ni vara nograna att svara “Nej” (förutsatt att ni inte haft ett konstant fastpris under den aktuella perioden).
 • 2.01 – Här väljer vi uttagspunkter. Skatteverket har redan uppgifter om “vilka mätare” vi har hos t.ex. Vattenfall. Därför finns de med all sannolikhet redan uppradade för oss att välja. Om vi bara har uttagspunkter i Elområde 3 och 4 (som uppfyller övriga villkor) så kan vi markera “Välj alla uttagspunkter”.
 • 3.01 – Om företaget ingår i en koncern räknas det som Intressegemenskap och då måste vi svara “Ja”. Tänk på att om det ägs mer än 50% av ett Holdingbolag, så är det en koncern.
 • 6.02 – Här fyller vi i det belopp vi söker elstöd för. I punkt 6.01 har Skatteverket gjort en uträkning på vårt maximala stöd och normalt är det detta belopp vi fyller i här, såvida vi inte vill söka ett lägre belopp av till exempel mer personliga skäl eller ett högre belopp för att vi anser att Skatteverket räknat fel.

Hur bokför man elstöd

Elstödet är en skattpliktig intäkt. Det betyder att företaget ska betala inkomstskatt på det erhållna stödet, precis som “vanlig” intäkt.

Förslagsvis så bokför vi elstödet på konto 3980 “Erhållna offentliga stöd”.

Ej periodiseras

Trots att elstödet beräknas på perioden 2110-2209 så behöver det inte periodiseras enligt BFN. Normalt så bokförs stödet när det utbetalas, men om det skulle vara så att man har ett bokslut mellan den tidpunkt Skatteverket fattar ett beslut om stödet och den tidpunkt det utbetalas, ska det bokas upp som en fordran i bokslutet och årsredovisningen.

Momsdeklarera elstöd till företag

Elstödet skall tas upp i momsdeklarationen i ruta 42 “Övrig försäljning m.m.” under sektion E “Försäljning som är undantagen från moms”. Detta då det ju inte är någon moms på elstödet.

Källor

You might be interested in …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *