Omställningsstöd klarnar något

Skatteverket som beslutar om anstånd

Vi har fått fler detaljer kring det omställningsstöd som är tänkt att börja gälla 1 juni. Bland annat en ganska klar definition av ”fasta kostnader”.

Vem får söka omställningsstöd?

Krav

 • De som tappat 30% nettoomsättning mellan mars-april 2019 jämfört med mars-april 2020 får söka omställningsstöd.
  • Det är nettoomsättning i Sverige som räknas
   • Sålda tjänster/varor i normala verksamheten
   • Hänförliga till verksamhet som bedrivs i Sverige
   • Finansiella instrument (t.ex. aktier) räknas inte med
   • Eventuellt hyresstöd räknas i in nettoomsättningen
  • Det är omsättning hänförlig till perioden (periodiserad)
 • Måste ha haft minst 250 tkr i omsättning (på hela året) under det räkenskapsår som slutade 2019.
 • Måste ha F-skatt
  • Gäller alltså både aktiebolag och enskild firma med F-skatt
  • Undantag med F-skattekrav för vissa stiftelser, ideela föreningar och trossamfund
 • Om stödet är över 100 tkr måste revisorsintyg bifogas
  • Yttrande kan i undantagsfall krävas även vid lägre belopp

Förbud

 • Ingen värdeöverföring (t.ex. utdelning) till ägarna får ha gjorts eller beslutats om under perioden mars 2020 – juni 2021.
  • Gäller även moderföretag i koncern
  • Ska vara näst intill uteslutande på grund av Coronakrisen
 • Företaget får inte vara på obestånd
  • Skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • Skatteskulder hos Kronofogden
 • Företrädare får inte ha näringsförbud
 • Företag får inte höra hemma i eller vara i samma koncern som företag hemmahörande i stat som EU eller OECD har bedömt vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet.
 • Företaget får inte vara begränsat skattskyldig utan fast driftställe

Vilka är mina fasta kostnader?

Ingår

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut
 • förbrukning av vatten och el (undantag för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • försäkringar
 • utfodring av djur inom jord-och vattenbruksverksamhet
 • franchiseavgifter
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns-och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Fasta avgifter – ej delar som beräknas utifrån t.ex. försäljningsvolym

Ingår INTE

 • ”Kostnader som kan undvikas genom åtgärder som skäligen kan krävas vid plötslig nedgång.”
 • Personalkostnader
 • Redovisning- och revisionskostnader
 • Material och råvaror
 • Underentreprenörer och annat legoarbete
 • Marknadsföring

Hur mycket får man?

 • Du får max 75% av dina fasta kostnader
  • Se nedan för definition av fasta kostnader
 • Formeln ser ut så här
  75% x omsättningstapp x fasta kostnader mars-april 2020
  • Omsättningstapp är alltså hur mycket omsättningen minskade procentuellt mellan mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019.
  • Fasta kostnader definieras nedan.

Måste man ställa om?

 • Nej verkar vara svaret. Inget krav på omställning har konkretiserats i alla fall.
 • Troligen är det snarare sedvanligt politiskt ordval eftersom oppositionen krävde ett ”omsättningsstöd” så ville man inte ge dem poäng utan kallade det omställningsstöd.

Hur ansöker man?

Skatteverket sköter stödet

 • Sök senast 31 augusti
 • Ansökan görs elektroniskt på ett fastställt formulär
 • Utbetalning via Skattekontot

Ansökan ska innehålla…

 • Redogörelse av minskade nettoomsättningen
  • Minskning i belopp och procent
  • Orsak vad minskning beror på
 • De fasta kostnader som man söker stöd för
 • Revisorsintyg för stöd över 100 tkr
 • Övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva

Kan man få betala tillbaka?

 • Felaktigt utbetalda belopp orsakar återbetalningsskyldighet
  • Kan upptäckas vid efterkontroll
  • T.ex. om man angivit för högt omsättningstapp
 • Skatteverket kan komma att göra kontrollbesök i lokalerna
 • Falska uppgifter i ansökan kan leda till fängelsestraff och företagsbot

Relaterade artiklar

Skatteverket som beslutar om anstånd

Anstånd skatteinbetalning förlängning beslutas 5 februari

Regeringen har föreslagit en förlängning av befintliga anstånd med skatteinbetalningar, likväl som ett utökning. Beslut fattas 5 februari.

Learn More
Ekonomihjälpens cover art till Ekonomihjälpens Företagarpodd

10 Vilka Corona-stöd gäller fortfarande?

En genomgång av vilka stödåtgärder för företagare som fortfarande gäller, och vilka som föreslås förlängas i någon form.

Learn More

Slussarna är nu öppna

Nu kan vi börja ansöka om korttidspermittering hos tillväxtverket. Länken nedan leder till den ansökningssidan: https://tillvaxtverket.se/veta Där finns ett simpelt webbtest man kan ta, där man egentligen bara visar att man har förstått reglerna och uppfyller villkoren. Annars är ansökan enkel:1 – Fyll i Tillväxtverkets Excelmall för att beräkna stödet2 – Fyll i ansökan (webbformulär) […]

Learn More

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *