Omställningsstöd klarnar något

Skatteverkets logotyp som visar att de är inblandade i det som beskrivs

Vi har fått fler detaljer kring det omställningsstöd som är tänkt att börja gälla 1 juni. Bland annat en ganska klar definition av ”fasta kostnader”.

Vem får söka omställningsstöd?

Krav

 • De som tappat 30% nettoomsättning mellan mars-april 2019 jämfört med mars-april 2020 får söka omställningsstöd.
  • Det är nettoomsättning i Sverige som räknas
   • Sålda tjänster/varor i normala verksamheten
   • Hänförliga till verksamhet som bedrivs i Sverige
   • Finansiella instrument (t.ex. aktier) räknas inte med
   • Eventuellt hyresstöd räknas i in nettoomsättningen
  • Det är omsättning hänförlig till perioden (periodiserad)
 • Måste ha haft minst 250 tkr i omsättning (på hela året) under det räkenskapsår som slutade 2019.
 • Måste ha F-skatt
  • Gäller alltså både aktiebolag och enskild firma med F-skatt
  • Undantag med F-skattekrav för vissa stiftelser, ideela föreningar och trossamfund
 • Om stödet är över 100 tkr måste revisorsintyg bifogas
  • Yttrande kan i undantagsfall krävas även vid lägre belopp

Förbud

 • Ingen värdeöverföring (t.ex. utdelning) till ägarna får ha gjorts eller beslutats om under perioden mars 2020 – juni 2021.
  • Gäller även moderföretag i koncern
  • Ska vara näst intill uteslutande på grund av Coronakrisen
 • Företaget får inte vara på obestånd
  • Skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • Skatteskulder hos Kronofogden
 • Företrädare får inte ha näringsförbud
 • Företag får inte höra hemma i eller vara i samma koncern som företag hemmahörande i stat som EU eller OECD har bedömt vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet.
 • Företaget får inte vara begränsat skattskyldig utan fast driftställe

Vilka är mina fasta kostnader?

Ingår

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut
 • förbrukning av vatten och el (undantag för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • försäkringar
 • utfodring av djur inom jord-och vattenbruksverksamhet
 • franchiseavgifter
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns-och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Fasta avgifter – ej delar som beräknas utifrån t.ex. försäljningsvolym

Ingår INTE

 • ”Kostnader som kan undvikas genom åtgärder som skäligen kan krävas vid plötslig nedgång.”
 • Personalkostnader
 • Redovisning- och revisionskostnader
 • Material och råvaror
 • Underentreprenörer och annat legoarbete
 • Marknadsföring

Hur mycket får man?

 • Du får max 75% av dina fasta kostnader
  • Se nedan för definition av fasta kostnader
 • Formeln ser ut så här
  75% x omsättningstapp x fasta kostnader mars-april 2020
  • Omsättningstapp är alltså hur mycket omsättningen minskade procentuellt mellan mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019.
  • Fasta kostnader definieras nedan.

Måste man ställa om?

 • Nej verkar vara svaret. Inget krav på omställning har konkretiserats i alla fall.
 • Troligen är det snarare sedvanligt politiskt ordval eftersom oppositionen krävde ett ”omsättningsstöd” så ville man inte ge dem poäng utan kallade det omställningsstöd.

Hur ansöker man?

Skatteverket sköter stödet

 • Sök senast 31 augusti
 • Ansökan görs elektroniskt på ett fastställt formulär
 • Utbetalning via Skattekontot

Ansökan ska innehålla…

 • Redogörelse av minskade nettoomsättningen
  • Minskning i belopp och procent
  • Orsak vad minskning beror på
 • De fasta kostnader som man söker stöd för
 • Revisorsintyg för stöd över 100 tkr
 • Övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva

Kan man få betala tillbaka?

 • Felaktigt utbetalda belopp orsakar återbetalningsskyldighet
  • Kan upptäckas vid efterkontroll
  • T.ex. om man angivit för högt omsättningstapp
 • Skatteverket kan komma att göra kontrollbesök i lokalerna
 • Falska uppgifter i ansökan kan leda till fängelsestraff och företagsbot

Relaterade artiklar

Förtydligad information om Korttidspermittering

Två frågor som var obesvarade i vår podd om regeringens slutliga förslag till åtgärder, har vi lyckats röna något klarare svar på. Den första mer än den andra. Kan man ha olika arbetstidsminskningar på olika anställda? Svar: Nej – Det är samma nivå som gäller för alla på driftenheten. Återigen är en driftenhet en butik […]

Learn More

Klargöranden om sjuklöne-ersättning

Efter att ha ställt frågan i podden igår så kom regeringen med snabbt svar i form av en ny förordning. 🙂 Vilka sjuklöner gäller det? Som vi vet får vi ersättning från staten för sjuklönekostnader under april och maj. Frågar var om det gällde sjuklöner som uppstod eller utbetalades i april och maj. Svaret var […]

Learn More

Sänkt ränta på anstånd

Enligt än så länge obekräftade uppgifter, men från en pålitlig källa, så skall ”årsräntan” på skatteanståndet sänkas från tidigare motsvarande 6,6% till 3,14% istället. Detta genom att de första sex månaderna blir avgiftsfria (de 0,3% månatliga avgifterna slopas första sex månaderna). Det borde innebära att om man bara lånar i upp till sex månader blir […]

Learn More

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *